SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA DELOVNEGA VOZILA (VOZILO S KOŠARO ZA OPRAVLJANJE DELA NA VIŠINI)

1. DEFINICIJE IN OSNOVNA NAČELA
Najemno pogodbo sklepa stranka osebno in ni prenosljiva. Izrazi »Vi«, »Najemnik« se nanašajo na voznike in plačnike, tako pravne kot fizične osebe, ki so navedene v najemni pogodbi in podpisnike pogodbe, ki se štejejo za najemnike. Izrazi »Podjetje«, »Najemodajalec«  pomenijo Tepeh Boris s.p.. »Vozilo« pomeni delovno vozilo, tovorno ali kakršnokoli drugo vozilo, ki je najemniku izročeno za dogovorjeno obdobje, kot določeno v najemni pogodbi.»Škoda« pomeni vsakršno škodo na in v vozilu, vključno s stekli (tudi žarometi, ogledala in luči) in vandalizmom.»Kraja« vozila vključuje tudi krajo delov vozila, dodatne opreme in poskus kraje.

2. PLAČILO
Osnova za obračun najema so cene, ki so navedene v ceniku, ki velja v času začetka najema vozila. Če najemnik ne izpolnjuje pogojev, ki veljajo za posebne cene, mora plačati običajno ceno. V primeru enosmernega najema oz. vračila na drugi lokaciji kot ob izposoji vozila, kot tudi izposoji in/ali vračilu izven poslovalnice, se doplača cena po ceniku. Če je vozilo vrnjeno v tujini, zaračunamo najemniku stroške vračanja vozila v Slovenijo. Če ob vračilu rezervoar avtomobila ni napolnjen, se stroški goriva in polnjenja rezervoarja zaračunajo  najemniku. Prav tako se gorivo zaračuna najemniku v primeru najema s strojnikom in sicer po dejanski porabi. Najemnik odgovarja za vsa plačila, globe in kazni, ki so naslovljene na podjetje, ki izposoja vozila, za čas veljavnosti najemnega obdobja. Najemnik je seznanjen s tem, da bodo njegovi podatki in ev. navedbe posredovani policiji in drugim pristojnim službam na podlagi njihovega zahtevka. Pravna oseba, ki najame vozilo,  je polno odgovorna za dejanja voznikov najetega vozila.
Ob najemu vozila je potrebno plačati polog v vrednosti najmanj predvidene dolžine najema, finančne odgovornosti in polnega rezervoarja goriva. Preostali znesek je potrebno plačati ob vračilu vozila v gotovini ali z drugimi plačilnimi sredstvi. V kolikor je v najemni  pogodbi posebej dogovorjen odlog plačila, je rok plačila 8 dni po vračilu vozila . V primeru zamude se zaračunajo zakonske zamudne obresti in stroški opominov. Vsi potniki v najetem vozilu so solidarno odgovorni za plačilo vseh stroškov najema.

3. VRAČILO VOZILA
Najemnik je dolžan po preteku najemnega obdobja vrniti vozilo podjetju (Tepeh Boris s.p.) na njegov sedež, kjer je bilo vozilo tudi prevzeto, med delovnim časom podjetja (Tepeh Boris s.p.). V ceno dnevnega najema je zajeto 300 prevoženih kilometriov in osem (8) delovnih ur dela z vozilom. Razlika prevoženih kilometrov in delovnih ur se obračuna skladno s števcem kilometrov in števcem delovnih ur, in sicer se obračuna razlika med začetnim stanjem na mestu prevzema vozila in končnim stanjem na mestu vračila vozila.  Vozilo mora biti ob vračilu čisto. Najem se zaključi z vračilom vozila, vključno z vračilom ključev in dokumentov vozila v poslovalnici podjetja. Ključe in dokumente je potrebno izročiti zaposlenemu oz. zastopniku podjetja Tepeh Boris s.p.. Nikoli in v nobenem primeru ključev ne smete izročiti osebi, ki je na parkirišču in se predstavlja kot predstavnik podjetja Tepeh Boris s.p.,  v primeru kraje je najemnik dolžan plačati kazen v višini vrednosti vozila. Če vozilo vrnete brez ključev in/ali dokumentov, vam bodo zaračunani stroški za pridobitev novih po ceniku, vključno s stroški nezmožnosti uporabe vozila in prevoza vozila nazaj do podjetja Tepeh Boris s.p.. Podjetje ne odgovarja za predmete najemnika, ki bi po preteku najema ostali v vozilu. Pozor: Samo izročitev vozila z dokumenti in ključi skupaj, predstavniku – zaposlenemu podjetja Tepeh Boris s.p. med delovnim časom poslovalnice in pregled vozila s strani predstavnika Tepeh Boris s.p. pomenijo zaključek najemne pogodbe. Najemnik je odgovoren za stanje vozila do preteka najemne pogodbe, tudi če ni bil prisoten ob pregledu vozila in/ali ni podpisal izjave o stanju vozila ob vračilu. Če se vozilo vrne izven delovnega časa in/ali na kraju izven poslovalnice in/ali v drugi državi, kot je bilo prevzeto, najemnik odgovarja za stanje vozila do prenehanja najemne pogodbe, to je do pregleda vozila s strani predstavnika podjetja Tepeh Boris s.p., čeprav ni podpisal izjave o stanju vozila. Če vozilo najemnik vrne na katerokoli drugo mesto, kot je bilo dogovorjeno s podjetjem Tepeh Boris s.p. in navedeno na najemni pogodbi, se zaračuna nedovoljeno vračilo v vrednosti 1500 € kot tudi strošek vračanja vozila do sedeža podjetja Tepeh Boris s.p.. Najemnik odgovarja za vse poškodbe notranjosti vozila in morebitne ostale poškodbe na vozilu, in jih mora v vsakem primeru plačati sam. Odgovornost najemnika in voznika se konča, ko vozilo pregleda predstavnik podjetja Tepeh Boris s.p.. Prosimo vas, da upoštevate tudi točko 5.4.Če je vozilo vrnjeno mokro ali umazano in v temi oziroma v pogojih, da poškodbe niso vidne, se bodo poškodbe, ugotovljene po čiščenju vozila, naknadno zaračunale. Če najemnik zapusti vozilo in ne obvesti podjetja Tepeh Boris s.p. o lokaciji vozila, odgovarja za vozilo za celotno obdobje, dokler podjetje vozila ne najde in mora za to obdobje tudi plačati najem in vse druge stroške (npr. globe, vleko vozila, stroške iskanja vozila, stroške nedovoljenega vračila vozila, itd.). Če vozila ne najdemo v roku 3 mesecev po preteku obdobja najema, najemnik odgovarja za vrednost vozila in vse morebitne ostale nastale stroške.

4. REZERVACIJA, DOSTAVA IN STORNACIJA
Rezervacija obvezuje najemodajalca v okviru cene in skupine vozila, ne pa tudi konkretnega tipa vozila. V primeru dostave vozila se najemnika čaka največ 1 uro od dogovorjenega časa. Stornacija mora biti narejena najkasneje 24 ur pred rezervacijo, sicer se zaračuna enodnevni najem.

5. VOZILO

5.1. Stanje vozila
Izjava o stanju vozila je sestavni del najemne pogodbe. V primeru, da bi najemnik še pred prvo uporabo vozila opazil neoznačeno poškodbo, nastalo pred prevzemom vozila, mora le to nemudoma sporočiti najemodajalcu, sicer  se šteje, da je bilo vozilo izdano v najem v takem stanju, kot je navedeno na izjavi o stanju vozila. Naknadnih izjav oz. pritožb najemodajalec ne more sprejeti kot utemeljenih. Vozilo mora biti vrnjeno v enakem stanju, kot je bilo ob izdaji vozilaStroški popravil, ki jih povzroči najemnik s slabim ravnanjem, bodo prišteti stroškom najema.

5.2 Pooblaščeni voznik
Vozilo sme voziti samo najemnik oz. voznik, čigar ime je zapisano v najemni pogodbi. Veljavno vozniško dovoljenje je obvezno. Najemnik  pravna oseba se obvezuje, da bo na zahtevo najemodajalca posredoval imena in naslove vseh voznikov vozila, če še niso navedeni v najemni pogodbi. Vozila ne sme voziti nihče drug.

5.3 Uporaba vozila in upravljanje z vozilom (delo z vozilom na višini)
a.) Vozila nikoli ne smete voziti izven Evrope, kot tudi ne v naslednjih državah Evrope: RO, AL, BG, TR, PL, BIH, YU, H, CS, SK in vse države bivše ZSSR.
b.) Najemnik ne sme uporabljati vozila za:- udeležbo na dogodkih avtomobilističnega športa in na testiranjih vozil – za prevoz vnetljivih, strupenih ali drugi nevarnih snovi, za prevoz razsutega tovora (npr. pesek, les…)- za storitev kaznivih dejanj ali drugih prestopkov, čeprav so kaznivi samo po zakonu, ki velja v kraju, kjer je bilo dejanje storjeno – oddajanje v podnajem – za prevažanje večjega števila oseb, kot je navedeno v prometnem dovoljenju vozila – za potiskanje ali vleko drugega vozila – za namen, ki je drugačen od opisanega v pogodbi.
c.) Najemnik se zavezuje, da bo vozilo uporabljal razumno in skrbno in predvsem ne pod vplivom alkohola, narkotikov ali drugih substanc, ki bi lahko vplivale na sposobnosti za vožnjo, tako kot je določeno v cestnoprometnih predpisih; v skladu s predvideno uporabo, ki za potnike v vozilu v glavnem pomeni brezplačni prevoz oseb. V nasprotnem primeru je najemnik odgovoren za vso škodo in povzročene stroške.
d.) Blago in prtljaga, ki jih najemnik prevaža v vozilu ali na vozilu, ne smejo poškodovati vozila, niti kakorkoli drugače ogrožati druge udeležence v prometu.
e.) Če se vozilo parkira, tudi le za kratek čas, je obvezno vozilo zakleniti in aktivirati alarm in/ali protivlomno opremo vozila, če je le ta ima. Najemnik se obvezuje, da v vozilu na vidnem mestu ne bo puščal dragocenih oz. vrednih stvari. V nasprotnem primeru najemnik odgovarja za vso povzročeno škodo (npr. vlom).
f.) V primeru škode ali kraje morate o dogodku nemudoma obvestiti najemodajalca in mu čim prej posredovati poročilo o nezgodi in policijsko poročilo ali potrdilo o kraji, skupaj s ključi in dokumenti avtomobila (prometno dovoljenje). V kolikor najemnik ne vrne ključev in dokumentov vozila najemodajalcu, se šteje, da ni možno uveljavljati kraje vozila in najemnik sam odgovarja za celotno vrednost vozila.
g.) Prepovedana je vožnja izven cest in na netlakovani oz. asfaltirani cesti.
h.) V naših vozilih je prepovedano kaditi. Kazen za kajenje v vozilu znaša 150€ z DDV.
i.) Najemnik je v celoti odgovoren za osebe katere upravljajo z vozilom v času najema in mora poskrbeti, da so osebe katere upravljajo z vozilom strokovno usposobljene in imajo opravljene vse potrebne izpite (izpit B kategorije, Izpit za delo s najeto delovno opremo, varstvo pri delu, zdravniški pregled ipd…). Najemnik prav tako odgovarja za uporabo zaščitnih sredstev vseh oseb katera se nahajajo v delovnem območju delovnega stroja. Nepooblaščene osebe je najemnik dolžen odstranit iz območja delovišča. Delovišče je najemnik oz. upravljalec dolžen zaščititi in označiti v skladu z zakonom.
j.) Najemnik in upravljalec oz. vsi, ki so kakorkoli povezani z delovnim strojem in delom na višini, se morajo pred delom z najetim delovnim vozilom v celoti seznanit s varnostni napotki in opozili, ter navodili za delo s strojem, katera se nahajajo v pisni obliki v vozilu (v predalu armaturne plošče). Omenjene listine so vsi udeleženi dolžni striktno upoštevati. Vse omenjene listine se prav tako nahajajo na naši spletni strani.
k.) Najemnik je odgovoren za težo vozila v cestnem prometu. Skupna masa vozila ne sme presegati 3500kg v cestnem prometu.
l.) Vozilo ni namenjeno za prevoz kakrkršnegakoli tovora, v primeri prevoza manjših predmetov (podstavki – deske za stabiliziranje vozila, manjši kovčki z orodjem, ipd….) mora najemnik upoštevati 74.člen zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2).
Tepeh Boris s.p. ne odgovarja za osebne predmete najemnika ali za osebno lastnino drugih oseb, ki so jo pustile v/na vozilu ali so jo v vozilu prevažale. S podpisom pogodbe se najemnik izrecno odpoveduje pravici do zahtevkov, ki bi nastali na osnovi zgoraj omenjenih izgub in/ali škode.

5.4 Mehanske okvare, vzdrževanje
Med vašim najemom in v skladu s prevoženimi kilometri ste dolžni skrbeti za redne preglede (nivo olja, tlak v pnevmatikah, nivo vode, itd.) vozila, ravno tako ste dolžni ustrezno ukrepati (dodajanje/menjava olja, zraka…). Če ne boste ustrezno ukrepali, ste kot najemnik odgovorni za vso povzročeno škodo. Morebitna popravila, ki bi bila potrebna za zagotovitev pravilnega delovanja in vrednosti vozila, lahko naroči najemnik sam brez predhodnega dovoljenja in sicer v vrednosti do 20,00 €, za večja popravila pa je nujno soglasje najemodajalca. Popravila in menjavo delov sme izvajati samo pooblaščen servis. V primeru menjave delov mora najemnik zamenjane dele nujno predložiti. Najemodajalec bo povrnil stroške popravila, v kolikor ni najemnik sam odgovoren za nastalo škodo, potrebno pa je predložiti potrdila in zamenjane dele ter račun, naslovljen na uradni naziv in naslov najemodajalca. Stroškov najemodajalec ne more priznati, če so popravila izvedena brez odobritve, izven pooblaščenega servisa, če najemnik ne predloži potrdila o plačilu, računa in zamenjanih delov.
Najemnik je polno odgovoren za škodo na motorju in/ali drugih delih vozila  in za vse druge stroške, ki so nastali zaradi neustreznih operacij med vožnjo ali med delom z vozilom (glej tudi 1. paragraf 1. dela 5.4 točke in točke 6.1), ki niso bile v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja ali z navodili za delo z vozilom. Najemnik  mora najemodajalcu povrniti stroške, ki jih je utrpel (npr. popravilo, prevoz oseb, dostava novega vozila, asistenca na cesti, vlečno vozilo, globe, gorivo, itd.). Najemnik je polno odgovoren tudi, če je najemodajalec  šele ob vračilu/dostavi nadomestnega vozila ugotovil, da je škodo povzročil najemnik. Najemodajalec ima v takem primeru pravico zavrniti dostavo nadomestnega vozila oz. prekiniti pogodbo in z tem preprečiti nadaljno uporabo vozila.
Če je ob vračilu ugotovljeno, da je bil katerikoli del vozila, opreme ali dodatne opreme izgubljen, poškodovan ali zamenjan brez dovoljenja najemodajalca , mora najemnik plačati škodo v znesku tržne vrednosti za izgubljene/zamenjane ali poškodovane dele in opremo, ki velja na dan vračila vozila + strošek storitve zamenjave za te dele. Najemnik je odgovoren in mora plačati stroške škode, če se škoda odkrije kasneje ali se ugotovi, da jo je povzročil najemnik.
Najemodajalec se zavezuje, da bo najemniku v najkrajšem možnem času nudil pomoč v primeru mehanskih težav ali poškodb na vozilu, zaradi česar bi bilo vozilo nevozno oz. neuporabno za delo, in da bo vozilo nadomestil z drugim, razen če je najemnik vozilo uporabljal v nasprotju s točko 5.3. Najemodajalec ne prevzema odgovornosti in ni dolžan kriti morebitnih zahtevkov najemnika, ki bi nastali zaradi časa čakanja na nadomestno vozilo.  Le v primeru, če podjetje (Tepeh Boris s.p.) najemniku ne dostavi nadomestnega vozila v roku 24 ur, je najemnik upravičen do izplačila odškodnine v vrednosti dnevnega najema za najeto vozilo  za vsak dan (1 dan-24 ur). Po prvih 24 urah je najemnik upravičen do odškodnine za pretekli dan. Če je najemnik odgovoren za nastalo škodo in/ali nevoznost vozila, ima podjetje (Tepeh Boris s.p.) pravico, da to vozilo nadomesti z vozilom nižje kategorije/cene, če nima na voljo vozil iz iste kategorije za dogovorjeno ceno. Zaradi vozila nižje kategorije najemnik ni upravičen do odškodnine in najemnik ne more podati zahtevka za odškodnino. Na podlagi vzroka škode/nedelovanja vozila lahko podjetje (Tepeh Boris s.p.) zavrne nadomestno vozilo, in zavrne odškodninski zahtevek iz naslova nezmožnosti dela z vozilom. V primeru izgube ali uničenja ključev, izdelavo ali naročilo novih ključev in stroške povezane v zvezi z tem v celoti prevzema najemnik.
Najemnik ima pravico prositi najemodajalca za asistenco tudi v primeru manjših težav (npr. za zamenjavo pnevmatike, za zagon avtomobila, če se je izpraznil akumulator, menjavo žarnice…), vendar mora v tem primeru kriti stroške asistence. Če se ugotovi, da okvare sploh ni bilo (npr. voznik ni pritisnil na sklopko, zato vozilo ni speljalo) ali da je nedelovanje vozila posledica nevednosti oz drugačne krivde najemnika, mora najemnik kriti celotne stroške asistence.

5.5. Nezgode
V primeru nezgode mora najemnik namudoma obvestiti najemodajalca o nastali škodi na eno eno od telefonskih št. (02/46 25 280; 041/364-731; 070/372-229), kasneje pa posredovati podjetju (Tepeh Boris s.p.) pisno poročilo skupaj s skico dogodka in fotokopijo vozniškega dovoljenja; poklicati mora policijo, da napiše poročilo o nezgodi. Poročilo mora vsebovati imena, naslove, elektronske naslove in telefonske št. oseb, ki so bile udeležene v nezgodi ali so bile priče, vsebovati mora registrsko številko vseh udeleženih vozil, slike nastalih poškodb na udeleženih vozilih in podatke z zelene karte, če je bilo udeleženo tudi vozilo iz tujine.

6. ODGOVORNOST V PRIMERU POŠKODB NA VOZILU ALI KRAJE NAJETEGA VOZILA, TER ODGOVORNOST DO TRETJIH OSEB
Odgovorni ste za vozilo, ki je v vašem varstvu. Enako ste odgovorni v primeru kraje ali škodnega dogodka, ko ni dokazana odgovornost tretje osebe, in morate najemodajalcu povrniti vsakršno škodo, ki jo je utrpel (stroški popravil, vleka, tržna vrednost vozila, nevoznost, upravni stroški, odškodninski zahtevki tretjih oseb, …). Odgovornost tretje osebe se šteje za dokazano, ko jo ugotovi tudi zavarovalnica in povrne celotno škodo.
Najemnik je polno odgovoren v primeru kršitve pogodbenih obveznosti, zlasti za izgube, ki bi nastale zaradi uporabe vozila s strani nepooblaščenega voznika ali zaradi uporabe v prepovedane namene. Če bi najemnik pobegnil s kraja nezgode ali bi kršil svoje obveznosti, je najemnik v celoti odgovoren za nastalo škodo.  Poleg tega je najemnik polno odgovoren v primerih namerne ali hude malomarnosti, npr. zaradi zaužitja alkohola, poškodb zaradi tovora…, zaradi katerih bi nastala izguba ali škoda na vozilu, zlasti zaradi nezmožnosti uporabe vozila, ali zaradi drugih neprimernih dejanj (npr. polnjenje rezervoarja z napačnim gorivom). Najemnik je prav tako odgovoren za vso nastalo škodo na vozilu katera bi nastala zaradi malomarnosti najemnika ali nevednost najemnika ob delu z vozilom (npr. prevračanje vozila zaradi nestabilnega terena, prevrnjeno vozilo zaradi neupoštevanja varnostnih navodil, nepravilna postavitev vozila, vozilo ni bilo pravilno poravnano pred delom,  neuporaba podstavkov za stabilizacijo vozila,  padci raznih predmetov iz višine na vozilo, barva katera se ob raznem pleskanju prenese na vozilo…).
Najemnik prav tako nosi vse stroške sam ob povzročitvi škode tretji osebi ali na predmetih tretje osebe (udarec vozila v objekt tretje osebe, poškodba fasade, žlebov ali česarkoli na objektu zaradi nepravilnega rokovanja najemnika z vozilom, pretrganje električnih ali drugih vodov na višini, ali kakršnekoli škode kot posledica dotika vozila oz hidravlične ročice vozila s tretjim predmetom ali objektom, padci raznih predmetov, orodja ali stvari iz višine, kateri bi pri tem poškodovali osebe ali lastnino tretje osebe….).
Najemnik je prav tako odgovoren za škodo povzročeno tretjim osebam v času najema, ko je vozilo udeleženo v cestnem prometu oz. ko se vozilo premika (tudi privatna parkirišča) (povzročena škoda tretjim osebam med vožnjo zaradi padcev predmetov iz vozila (nazavarovan tovor in predmeti)
Vse stroške iz 6. točke nosi v celoti najemnik prav tako prav tako odškodninske zahtevke tretjih oseb iz naslova 6. točke. Pri tem se najemniku zaračunajo tudi manipulativni stroški v vrednosti 100€.

7. OMEJITVE
Najemodajalec ne odgovarja za zahtevke ali povračila najemniku, ki bi nastali zaradi škode/izgube, osebnih in drugih čustvenih ran. Najemnik se zavezuje, da ne bo zahteval od najemodajalca nadomestila za kakršnokoli  koli škodo, ki jo je utrpel neposredno ali posredno v času najema oz. za nobeno dodatno izplačilo. Najemodajalec ne odgovarja za poškodbe/izgube oseb ali predmetov najemnika (osebe katere upravljajo oz delajo z najetim vozilom v imenu najemnika, za predmete, kateri bi bili deležni izgube ali poškodbe iz naslova najema vozila), ter ne prevzema nobenih odškodninskih zahtevkov iz tega naslova.

8. PRISTOJNO SODIŠČE
Vse morebitne spore iz ali v povezavi s pogodbo bo reševalo pristojno sodišče v Mariboru v Sloveniji.

9. PODPIS POGODBE
S podpisom najemne pogodbe in izjave o stanju vozila, ki je sestavni del najemne pogodbe, najemnik potrjuje in sprejema Splošne pogoje poslovanja, navedene  v tem dokumentu (sprednja in zadnja stran).

Tepeh Boris s.p., Ptujska c. 186A, 2000 Maribor, D.Š.: SI59463988